Zboží bylo vloženo do košíku


Přejít do košíku
Produkty
Stát se fanouškům facebook
E-mailový zpravodaj
novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a my Vám budeme
posílat zajímavé nabídky, soutěže a akce!


Pricemania-overny-obchod

Obchodní podmínky

 

 

1. Začáteční  ustanovení

2. Jaké jsou naše kontaktní údaje?

3. Co je předmětem smlouvy?

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

5. Jaké jsou ceny a průběh placení?

6. Dodací lhůta

7. Dopravní podmínky, poštovné

8. Zrušení objednávky - storno

9. Záruka a servis

10. Odstoupení od smlouvy

11. Ochrana osobních údajů

12. Závěrečné ustanovení 

13.Alternativní řešení sporů

 

 

 

 

 

1.

 Začáteční ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Euronáradie SK s.r.o., Námestie Slobody 1016/6 | 022 01 Čadca | SK, IČO:51155486 | DIČ:2120623450 | IČ-DPH:SK2120623450, zapsaná Spoločnosť: Společnost  vedená v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina Oddíl Sro vložka číslo 68863 / L, provoz Náměstí Svobody č. 1016/6, 022 01 Čadca SR (dále jen " prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

2.

 Jaké jsou naše kontaktní údaje

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Mail : info ( at ) euroshopy.sk

housova (at) euroshopy.sk

Telefon : +421 / 41/4333 412-3Poštovní adresa:

Euronáradie SK s.r.o.

Poste restante - Pošta Jablunkov

739 91Bankové spojenie ČR - Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 383344002/5500 | IBAN: CZ7155000000000383344002 | BIC: RZBCCZPP

 

3.

 Co je předmětem smlouvy ?

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě-objednávce (dále jen zboží). Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy k reklamaci zboží.

 

4.

 Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. U každého zboží je uvedena cena včetně DPH. Obrázky produktů jsou ilustrační. Technické změny a omyly vyhrazeny. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a pod.).

Vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, či písemně. Odmítnutí prodávajícího objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, využívají výhody dohodnuté při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

 

5.

 Jaké jsou ceny a průběh placení?

Nabízené ceny uvedené na stránkách prodávajícího jsou platné v době objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen , v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, která závisí na hmotnosti zboží.

 

6.

 Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro rychlé vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je v převážné míře stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek.

Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. 

7.

  Dopravní podmínky, poštovné

Dodací lhůta je do 1-3 dny od předání zásilky přepravci. (Avšak některý druh zboží je na objednávku - dodací doba je delší). Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků av případě, jakýchkoliv nesrovnalostí ihned oznámit přepravci. Faktura, daňový doklad jsou vloženy v balíku. V případě dobírky, doklad o úhradě zásilky předá přepravce a vybírá hotovost.

 

8.

 Zrušení objednávky - storno

Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od jejího odeslání. (Po 2 hodinové době provozovatel začne objednávku vyřizovat). Zrušení objednávky zašle kupující e - mailem prodávajícímu - info (at) euroshopy.sk.


 

9.

 Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytne záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáno se zárukou minimálně 24 měsíců - při některém zboží je možnost prodloužení. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy telefonicky nebo písemně.

 

10.

 Odstoupení od smlouvy

Ve smyslu ustanovení § 7, odst. 1. zákona č. 102/2014 Sb.) O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, máte právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dní. (Více v sekcí - Jak vrátit zboží !!!) Odstoupení od smlouvy musí být zaslány dopisem nebo elektronicky na adresu firmy Stanislav Viležinský.

 

  Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Na druhé straně, spotřebitel musí nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu.

 

11.

 Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.euroshopy.eu zaručuje všem zákazníkům ochranu jejich osobních údajů. Údaje slouží výhradně k úspěšnému vyřízení objednávek a neposkytují se třetím osobám či institucím, s výjimkou přepravce. Tyto informace se řídí zákonem č. . 122/2013 CFU. o ochraně osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat dopisem doručeným do sídla společnosti. V případě neaktuálnosti Vámi poskytnutých údajů, po splnění účelu, po podání námitky nebo v případě zrušení budou tyto údaje zlikvidovány. Vše českí zákazníci se řídí jen našimi obchodními a právními podmínkami, protože jsme slovenská firma.

 

12.

 Závěrečné ustanovení

Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb .. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

 

13.

 Alternativní řešení sporů

 V případě, že Kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující - spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující - spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home .chooseLanguage.

 

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží udělal na místě případné instalace, tj u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.